Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37


  1.Tính (theo mẫu):Mẫu: \(4 \times 3:2 = 12:2\)                       = 6a)     \(2 \times 6:3 =....................\)             \( =....................\)            \(\eqalign{  & 5 \times 4:2 =..................  \cr  & {\rm{             = }}................... \cr} \)b)     \(6:2 \times 4 =.................\)              \( =.................\)         \(\eqalign{ ...

  1.Tính (theo mẫu):

  Mẫu: \(4 \times 3:2 = 12:2\)

                         = 6

  a)     \(2 \times 6:3 =………………..\)

               \( =………………..\)

              \(\eqalign{  & 5 \times 4:2 =………………  \cr  & {\rm{             = }}………………. \cr} \)

  b)     \(6:2 \times 4 =……………..\)

                \( =……………..\)

           \(\eqalign{  & 10:5 \times 7 =………………  \cr  & {\rm{              = }}………………. \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)     \(x + 3 = 6\)

  \(\eqalign{  &………………  \cr  &……………… \cr} \)

  \(x \times 3 = 6\)

  \(\eqalign{  &………………  \cr  &……………… \cr} \)

  b)     \(4 + x = 12\)

           ………….

           ………….

  \(4 \times x = 12\)

  …………

  …………

  3.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

   Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37

  4.Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

  ..Bài giải

  ……………

  Giải

  1.Tính (theo mẫu):

  Mẫu: \(4 \times 3:2 = 12:2\)

                         = 6

  a) \(2 \times 6:3 = 12:3\)

       \( = 4\)

       \(\eqalign{  & 5 \times 4:2 = 20:2  \cr  & {\rm{             = 10}} \cr} \)

  b)\(6:2 \times 4 = 3 \times 4\)

        \( = 12\)

  \(\eqalign{  & 10:5 \times 7 = 2 \times 7  \cr  & {\rm{             = 14}} \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)     \(x + 3 = 6\)

  \(\eqalign{  & x = 6 – 3  \cr  & x = 3 \cr} \)

  b)     \(4 + x = 12\)

  \(\eqalign{  & x = 12 – 4  \cr  & x = 8 \cr} \)

  c)      \(x \times 3 = 6\)

  \(\eqalign{  & x = 6:3  \cr  & x = 2 \cr} \) 

  d)     \(4 \times x = 12\)

  \(\eqalign{  & x = 12:4  \cr  & x = 3 \cr} \)

  3.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37 

  4.Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 37

  Bài giải

  Số con thỏ được nhốt trong mỗi chuồnglà:

        \(20:5 = 4\) (con)

                    Đápsố: 4 con

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục