Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 42


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{  & 6:2 =.........  \cr  & 3 \times 2 =......... \cr} \)                    \(\eqalign{  & 15:3 =.........  \cr  & 5 \times 3 =......... \cr} \)                   \(\eqalign{  & 12:4 =.........  \cr  & 3 \times 4 =......... \cr} \)                    \(\eqalign{  & 20:5 =.........  \cr  & 4 \times 5 =......... \cr} \)2.Tìm x:a)\(\eqalign{  &...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 6:2 =………  \cr  & 3 \times 2 =……… \cr} \)                    \(\eqalign{  & 15:3 =………  \cr  & 5 \times 3 =……… \cr} \)                   

  \(\eqalign{  & 12:4 =………  \cr  & 3 \times 4 =……… \cr} \)                    \(\eqalign{  & 20:5 =………  \cr  & 4 \times 5 =……… \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)\(\eqalign{  & x:3 = 5  \cr  &………..  \cr  &……….. \cr} \)

  b)\(\eqalign{  & x:4 = 2  \cr  &………….  \cr  &…………. \cr} \)

  c)\(\eqalign{  & x:5 = 4  \cr  &…………  \cr  &………… \cr} \)

  3.Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng?

    Bài giải

  …………………..

  4.Tìm y:

  a)\(\eqalign{  & y – 3 = 4  \cr  &…………..  \cr  &…………..  \cr  & y:3 = 4  \cr  &………….  \cr  &…………. \cr} \)               

  b) \(\eqalign{  & y – 4 = 5  \cr  &…………..  \cr  &…………..  \cr  & y:4 = 5  \cr  &………….  \cr  &…………. \cr} \)               

  c) \(\eqalign{  & y – 2 = 3  \cr  &…………..  \cr  &…………..  \cr  & y:2 = 3  \cr  &………….  \cr  &…………. \cr} \)

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{  & 6:2 = 3  \cr  & 3 \times 2 = 6 \cr} \)               \(\eqalign{  & 15:3 = 5  \cr  & 5 \times 3 = 15 \cr} \)                       

  \(\eqalign{  & 12:4 = 3  \cr  & 3 \times 4 = 12 \cr} \)                        \(\eqalign{  & 20:5 = 5  \cr  & 4 \times 5 = 20 \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)\(x:3 = 5\)

  \(\eqalign{  & x = 3 \times 5  \cr  & x = 15 \cr} \)

  b)\(x:4 = 2\)

  \(\eqalign{  & x = 4 \times 2  \cr  & x = 8 \cr} \)

  c)\(x:5 = 4\)

  \(\eqalign{  & x = 5 \times 4  \cr  & x = 20 \cr} \)

  3.Có một số bao xi măng xếp đều lên 4 xe, mỗi xe xếp 5 bao. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao xi măng?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 42

  Bài giải

  Số bao xi măng xếp lên 4 xe là :

        \(4 \times 5 = 20\) (bao)

                    Đáp số : 20 bao

             

  4.Tìm y:

  a)\(\eqalign{  & y – 3 = 4  \cr  & y = 3 + 4  \cr  & y = 7  \cr  & y:3 = 4  \cr  & y = 3 \times 4  \cr  & y = 12 \cr} \)                

  b) \(\eqalign{  & y – 4 = 5  \cr  & y = 4 + 5  \cr  & y = 9  \cr  & y:4 = 5  \cr  & y = 5 \times 4  \cr  & y = 20 \cr} \)                

  c) \(\eqalign{  & y – 2 = 3  \cr  & y = 2 + 3  \cr  & y = 5  \cr  & y:2 = 3  \cr  & y = 3 \times 2  \cr  & y = 6 \cr} \)

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục