Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 43


  1.Số?                                   2.Tìm x:a)\(x - 4 = 2\)         …………                 …………                 \(x:4 = 2\)…………………...b)\(x - 5 = 4\)………..………..\(x:5 = 4\)……………………c)\(x - 3 = 3\)……………………\(x:3 = 3\)……………………3.Số?Số bị chia15 20 12 Số chia334433Thương 5 5 4 4.Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn?Bài giải            …………………………………………………………………………………………..            …………………………………………………………………………………………..           ...

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 43                                   

  2.Tìm x:

  a)\(x – 4 = 2\)         

  …………                 

  …………                 

  \(x:4 = 2\)

  …………

  …………

  b)\(x – 5 = 4\)

  ………..

  ………..

  \(x:5 = 4\)

  …………

  …………

  c)\(x – 3 = 3\)

  …………

  …………

  \(x:3 = 3\)

  …………

  …………

  3.Số?

  Số bị chia

  15

   

  20

   

  12

   

  Số chia

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  Thương

   

  5

   

  5

   

  4

   

  4.Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………………..

  Giải

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 43                                    

  2.Tìm x:

  a)\(x – 4 = 2\)    

  \(\eqalign{  & x = 2 + 4  \cr  & x = 6 \cr} \)                   

  \(x:4 = 2\)

  \(\eqalign{  & x = 2 \times 4  \cr  & x = 8 \cr} \)

  b)\(x – 5 = 4\)

  \(\eqalign{  & x = 5 + 4  \cr  & x = 9 \cr} \)

  \(x:5 = 4\)

  \(\eqalign{  & x = 4 \times 5  \cr  & x = 20 \cr} \)

  c)\(x – 3 = 3\)

  \(\eqalign{  & x = 3 + 3  \cr  & x = 6 \cr} \)

  \(x:3 = 3\)

  \(\eqalign{  & x = 3 \times 3  \cr  & x = 9 \cr} \)

  3.Số?

  Số bị chia

  15

  15

  20

  20

  12

  12

  Số chia

  3

  3

  4

  4

  3

  3

  Thương

  5

  5

  5

  5

  4

  4

   

  4.Một đội tập bơi chia đều thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi đội tập bơi đó có bao nhiêu bạn?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 43

  Bài giải

        Số bạn có trong 5 nhóm là:

                    \(4 \times 5 = 20\) (bạn)

                                Đáp số : 20 bạn

  Bài tập cùng chuyên mục