Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46


  1.Nối các điểm để được:a)Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng. b)Một hình tam giác. c)Một hình tứ giác. 2.Tính chu vi hình tam giác ABC:                                  Bài giải………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..3.Tính chu vi hình tứ giác MNPQ:   a)Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD. Giải1.Nối các điểm để được:a)Một đường...

  1.Nối các điểm để được:

  a)Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  b)Một hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  c)Một hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  2.Tính chu vi hình tam giác ABC:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

                                  Bài giải

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………..

  3.Tính chu vi hình tứ giác MNPQ:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46  

  a)Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  Giải

  1.Nối các điểm để được:

  a)Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  b)Một hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  c)Một hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  2.Tính chu vi hình tam giác ABC:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

                                                  Bài giải

  Chu vi hình tam giác ABC là:

              \(3 + 6 + 4 = 13\) (cm)

                          Đáp số : 13cm

  3.Tính chu vi hình tứ giác MNPQ:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

              \(5 + 6 + 8 + 5 = 24\) (dm)

                          Đáp số: 24 dm

  4.

  a)Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

        \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

              (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                  Đáp số: 16 cm

  b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 46 

  Chu vi tứ giác ABCD là :

              \(4 + 4 + 4 + 4 = 16\) (cm)

              (hoặc \(4 \times 4 = 16\) cm)

                          Đáp số : 16cm

  Bài tập cùng chuyên mục