Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 48


  1.Tính nhẩm:\(1 \times 2 =.......\)          \(1 \times 3 =.......\)          \(1 \times 4 =.......\)          \(1 \times 5 =.......\)\(1 \times 1 =.......\)          \(2 \times 1 =.......\)          \(3 \times 1 =.......\)          \(4 \times 1 =.......\)         \(5 \times 1 =.......\)         \(1:1 =.......\) \(2:1 =.......\) \(3:1 =.......\)     ...

  1.Tính nhẩm:

  \(1 \times 2 =…….\)          \(1 \times 3 =…….\)          \(1 \times 4 =…….\)          \(1 \times 5 =…….\)

  \(1 \times 1 =…….\)          \(2 \times 1 =…….\)          \(3 \times 1 =…….\)          \(4 \times 1 =…….\)         

  \(5 \times 1 =…….\)         \(1:1 =…….\) \(2:1 =…….\) \(3:1 =…….\)           \(4:1 =…….\) \(5:1 =…….\)

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 48                                                                 

  3.Tính

  a)

  \(\eqalign{  & 2 \times 3 \times 1 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 2 \times 1 \times 3 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 4 \times 5:1 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 4:1 \times 5 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)

  c)

  \(\eqalign{  & 8:4 \times 1 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 8 \times 1:4 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)

  d)

  \(\eqalign{  & 12:3:1 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)                        \(\eqalign{  & 12:1:3 =…………….  \cr  & {\rm{             = }}…………….. \cr} \)

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 48

  Giải 

  1.Tính nhẩm:

  \(1 \times 2 = 2\)          \(1 \times 3 = 3\) 

  \(1 \times 4 = 4\)          \(1 \times 5 = 5\) 

  \(1 \times 1 = 1\)          \(2 \times 1 = 2\) 

  \(3 \times 1 = 3\)          \(4 \times 1 = 4\) 

  \(5 \times 1 = 5\)          \(1:1 = 1\)        \(2:1 = 2\)  

  \(3:1 = 3\)            \(4:1 = 4\)        \(5:1 = 5\)

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 48                                                                   

  3.Tính

  a)

  \(\eqalign{  & 2 \times 3 \times 1 = 6 \times 1  \cr  & {\rm{             = 6}} \cr} \)                       \(\eqalign{  & 2 \times 1 \times 3 = 2 \times 3  \cr  & {\rm{             = 6}} \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 4 \times 5:1 = 20:1  \cr  & {\rm{             = 20}} \cr} \)               \(\eqalign{  & 4:1 \times 5 = 4 \times 5  \cr  & {\rm{             = 20}} \cr} \)

  c)

  \(\eqalign{  & 8:4 \times 1 = 2 \times 1  \cr  & {\rm{             = 2}} \cr} \)                 \(\eqalign{  & 8 \times 1:4 = 8:4  \cr  & {\rm{             = 2}} \cr} \)

  d)

  \(\eqalign{  & 12:3:1 = 4:1  \cr  & {\rm{             = 4}} \cr} \)                 \(\eqalign{  & 12:1:3 = 12:3  \cr  & {\rm{             = 4}} \cr} \)

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 48

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục