Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 49


  1.Tính nhẩm:a)\(0 \times 2 =....\)               \(0 \times 5 =....\)              \(3 \times 0 =....\)\(1 \times 0 =....\)               \(2 \times 0 =....\)               \(5 \times 0 =....\)\(0 \times 3 =....\)           ...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(0 \times 2 =….\)               \(0 \times 5 =….\)              \(3 \times 0 =….\)

  \(1 \times 0 =….\)               \(2 \times 0 =….\)               \(5 \times 0 =….\)

  \(0 \times 3 =….\)               \(0 \times 1 =….\)

  b)     

  \(0:5 =….\)                \(0:4 =….\)                 \(0:3 =….\) 

  \(0:1 =….\)

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 49                                              

  3.Tính:

  a)

  \(\eqalign{  & 4:4 \times 0 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)  \(\eqalign{  & 8:2 \times 0 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)  \(\eqalign{  & 3 \times 0:2 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 0:5 \times 5 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)        \(\eqalign{  & 0:2 \times 1 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)        \(\eqalign{  & 0 \times 6:3 =…………..  \cr  & {\rm{             = }}…………… \cr} \)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 49

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(0 \times 2 = 0\)          \(0 \times 5 = 0\)            \(3 \times 0 = 0\) 

  \(1 \times 0 = 0\)          \(2 \times 0 = 0\)            \(5 \times 0 = 0\) 

  \(0 \times 3 = 0\)          \(0 \times 1 = 0\)

  b)

  \(0:5 = 0\)             \(0:4 = 0\)             \(0:3 = 0\)  

  \(0:1 = 0\)

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 49                                             

  3.Tính:

  a)

  \(\eqalign{  & 4:4 \times 0 = 1 \times 0  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)      \(\eqalign{  & 8:2 \times 0 = 4 \times 0  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)              \(\eqalign{  & 3 \times 0:2 = 0:2  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{  & 0:5 \times 5 = 0 \times 5  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)       \(\eqalign{  & 0:2 \times 1 = 0 \times 1  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)              \(\eqalign{  & 0 \times 6:3 = 0:3  \cr  & {\rm{             =  0}} \cr} \)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 49

   

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục