Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 50


  1.Số?2.Tính nhẩm:\(4{\kern 1pt}  \times 1 =.....\)                        \(0 \times 1 =.....\)                       \(5 + 1 =.....\)                        \(4:1 =.....\)                       \(1 \times 0 =.....\)                        \(5 - 1 =.....\)\(1 \times 1 =.....\)           \(0:1 =.....\)             \(5 \times 1 =.....\)\(1:1 =.....\)            \(0:2 =.....\)             \(5:1 =.....\)3.Nối (theo...

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 50

  2.Tính nhẩm:

  \(4{\kern 1pt}  \times 1 =…..\)                        \(0 \times 1 =…..\)                       

  \(5 + 1 =…..\)                        \(4:1 =…..\)                       

  \(1 \times 0 =…..\)                        \(5 – 1 =…..\)

  \(1 \times 1 =…..\)           \(0:1 =…..\)             \(5 \times 1 =…..\)

  \(1:1 =…..\)            \(0:2 =…..\)             \(5:1 =…..\)

  3.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 50

  Giải

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 50 

  2.Tính nhẩm:

  \(4{\kern 1pt}  \times 1 = 4\)               \(0 \times 1 = 0\)             

  \(5 + 1 = 6\)               \(4:1 = 4\)             

  \(1 \times 0 = 0\)              \(5 – 1 = 4\)

  \(1 \times 1 = 1\)             \(0:1 = 0\)               \(5 \times 1 = 5\)

  \(1:1 = 1\)              \(0:2 = 0\)               \(5:1 = 5\)

  3.Nối (theo mẫu)

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 50

  Bài tập cùng chuyên mục