Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 51


  1.Tính nhẩm: a)NhânChia\(2 \times 5 =......\)\(10:2 =......\)\(10:5 =......\)\(3 \times 4 =......\)\(12:3 =......\)\(12:4 =......\)\(4 \times 5 =......\)\(20:4 =......\)\(20:5 =......\)\(1 \times 3 =......\)\(0:4 =......\)\(0:5 =......\) b)\(\eqalign{  & 30 \times 2 =........  \cr  & 40 \times 2 =........  \cr  & 10 \times 5 =......... \cr} \)            \(\eqalign{  & 20 \times 3 =........  \cr  &...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  Nhân Chia
  \(2 \times 5 =……\)

  \(10:2 =……\)

  \(10:5 =……\)

  \(3 \times 4 =……\)

  \(12:3 =……\)

  \(12:4 =……\)

  \(4 \times 5 =……\)

  \(20:4 =……\)

  \(20:5 =……\)

  \(1 \times 3 =……\)

  \(0:4 =……\)

  \(0:5 =……\)

   

  b)

  \(\eqalign{  & 30 \times 2 =……..  \cr  & 40 \times 2 =……..  \cr  & 10 \times 5 =……… \cr} \)            \(\eqalign{  & 20 \times 3 =……..  \cr  & 50 \times 2 =……..  \cr  & 20 \times 4 =……… \cr} \)                       

  \(\eqalign{  & 60:2 =……..  \cr  & 80:2 =……..  \cr  & 80:4 =……… \cr} \)             \(\eqalign{  & 60:3 =……..  \cr  & 50:5 =……..  \cr  & 90:3 =……… \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)\(x \times 3 = 21\)

  …………

  …………

  b)\(4 \times x = 36\)

  …………

  …………

  c)\(x \times 5 = 5\)

  …………

  …………

  3.Tìm y:

  a)\(y:3 = 4\)

  ………..

  ………..

  b)\(y:4 = 1\)

  ……….

  ……….

  c)\(y:5 = 5\)

  ……….

  ……….

  4.Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng?

  Bài giải

  ……………….

   

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  a)

  Nhân Chia
  \(2 \times 5 = 10\)

  \(10:2 = 5\)

  \(10:5 = 2\)

  \(3 \times 4 = 12\)

  \(12:3 = 4\)

  \(12:4 = 3\)

  \(4 \times 5 = 20\)

  \(20:4 = 5\)

  \(20:5 = 4\)

  \(1 \times 3 = 3\)

  \(0:4 = 0\)

  \(0:5 = 0\)

   

  b)

  \(\eqalign{  & 30 \times 2 = 60  \cr  & 40 \times 2 = 80  \cr  & 10 \times 5 = 50 \cr} \)               \(\eqalign{  & 20 \times 3 = 60  \cr  & 50 \times 2 = 100  \cr  & 20 \times 4 = 80 \cr} \)               

  \(\eqalign{  & 60:2 = 30  \cr  & 80:2 = 40  \cr  & 80:4 = 20 \cr} \)                 \(\eqalign{  & 60:3 = 20  \cr  & 50:5 = 10  \cr  & 90:3 = 30 \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)

  \(x \times 3 = 21\)

  \(\eqalign{  & x = 21:3  \cr  & x = 7 \cr} \)

  b)

  \(4 \times x = 36\)

  \(\eqalign{  & x = 36:4  \cr  & x = 9 \cr} \)

  c)

  \(x \times 5 = 5\)

  \(\eqalign{  & x = 5:5  \cr  & x = 1 \cr} \)

  3.Tìm y:

  a)

  \(y:3 = 4\)

  \(\eqalign{  & y = 4 \times 3  \cr  & y = 12 \cr} \)

  b)

  \(y:4 = 1\)

  \(\eqalign{  & y = 1 \times 4  \cr  & y = 4 \cr} \)

  c)

  \(y:5 = 5\)

  \(\eqalign{  & y = 5 \times 5  \cr  & y = 25 \cr} \)

  4.Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 51  

  Bài giải

  Số cái bánh có trong một hộplà:

              \(16:4 = 4\) (cái bánh)

                          Đáp số: 4 cái bánh

  Bài tập cùng chuyên mục