Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 52


  1.Tính nhẩm:a)\(5 \times 2 =.......\)            \(5 \times 3 =.......\)         \(5 \times 4 =.......\)               \(5 \times 1 =.......\)\(10:5 =.......\)              \(15:5 =.......\)       \(20:5 =.......\)               \(5:1 =.......\)\(10:2 =.......\)               \(15:3 =.......\)       \(20:4 =.......\) ...

  1.Tính nhẩm:

  a)\(5 \times 2 =…….\)            \(5 \times 3 =…….\)         

  \(5 \times 4 =…….\)               \(5 \times 1 =…….\)

  \(10:5 =…….\)              \(15:5 =…….\)       

  \(20:5 =…….\)               \(5:1 =…….\)

  \(10:2 =…….\)               \(15:3 =…….\)       

  \(20:4 =…….\)               \(5:5 =…….\)

  b)\(2cm \times 3 =……..\)      28l : 4 =….      

  \(3cm \times 4 =……..\)         12l: 2 =….      

  \(30cm:5 =…….\)            4l × 1 =…..       

  \(5kg \times 5 =…..\)

  \(21kg:3 =…..\)

  \(3kg:1 =…..\)

  2.Tính:

  a)\(8:2 + 6 =…………..\)     

  \( =…………..\)                      

  \(4 \times 3 – 7 =…………….\)

  \( =…………….\)

  b)\(4:4 \times 0 =…………\)                     

  \( =………….\)                       

  \(0:7 + 2 =……………\)

  \( =…………..\)

  3.Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút?

  Bài giải

  …………….

  4.Có 15 cái bút xếp vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó?

  Bài giải

  …………….

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  a)\(5 \times 2 = 10\)               \(5 \times 3 = 15\)           

  \(5 \times 4 = 20\)                  \(5 \times 1 = 5\)

  \(10:5 = 2\)             \(15:5 = 3\)

  \(20:5 = 4\)             \(5:1 = 5\)

  \(10:2 = 5\)             \(15:3 = 5\)

  \(20:4 = 5\)             \(5:5 = 1\)

  b)\(2cm \times 3 = 6cm\)      28l : 4 = 7l      

  \(3cm \times 4 = 12cm\)       12l: 2 = 6l      

  \(30cm:5 = 6cm\)        4l × 1 = 4l       

  \(5kg \times 5 = 25kg\)

  \(21kg:3 = 7kg\)

  \(3kg:1 = 3kg\)

  2.Tính:

  a)     \(8:2 + 6 = 4 + 6\)        

  \( = 10\)                   

  \(4 \times 3 – 7 = 12 – 7\)

  \( = 5\)

  b)     \(4:4 \times 0 = 1 \times 0\)                        

  \( = 0\)                      

  \(0:7 + 2 = 0 + 2\)

  \( = 2\)

  3.Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 52

  Bài giải

  Số cái bút có trong mỗi hộp là:

        \(15:3 = 5\) (cái)

                    Đápsố: 5 cái

  4.Có 15 cái bút xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút  đó?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 52

  Bài giải

  15 cái bút xếp vào số hộp là:

              \(15:5 = 3\) (hộp)

                          Đáp số: 3 hộp

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục