Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57


  1.Viết (theo mẫu): \(400.....600\)                     \(500.....700\)\(600.....400\)                     \(700.....500\)\(500.....800\)                     \(400.....400\)\(1000.....900\)                  \(900.....1000\)\(300.....500\)                     \(600.....500\)\(200.....200\)                     \(500.....200\)      3.Số? 4.Khoanh tròn vào số lớn nhất:a)     800; 500; 900; 700; 400.b)     300; 500; 600; 800; 1000.Giải1.Viết (theo mẫu) \(400 < 600\)                     \(500 < 700\)\(600 > 400\)                     \(700 > 500\)\(500 < 800\)                     \(400 = 400\)\(1000 > 900\)                   \(900 < 1000\)\(300 < 500\)                    ...

  1.Viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57 

  \(400…..600\)                     \(500…..700\)

  \(600…..400\)                     \(700…..500\)

  \(500…..800\)                     \(400…..400\)

  \(1000…..900\)                  \(900…..1000\)

  \(300…..500\)                     \(600…..500\)

  \(200…..200\)                     \(500…..200\)      

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57 

  4.Khoanh tròn vào số lớn nhất:

  a)     800; 500; 900; 700; 400.

  b)     300; 500; 600; 800; 1000.

  Giải

  1.Viết (theo mẫu)

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57

  \(400 < 600\)                     \(500 < 700\)

  \(600 > 400\)                     \(700 > 500\)

  \(500 < 800\)                     \(400 = 400\)

  \(1000 > 900\)                   \(900 < 1000\)

  \(300 < 500\)                     \(600 > 500\)

  \(200 = 200\)                     \(500 > 200\)             

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57 

  4.Khoanh vào số lớn nhất:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 57

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục