Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65


  \(\eqalign{  & 268....263  \cr  & 268....281  \cr  & 301....285 \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 536....635  \cr  & 987....897  \cr  & 578....578 \cr} \)2.Số?a)781 ; 782 ; … ; 784 ; … ; … ; 787 ; … ; … ; 790 ; 791.b)471 ; … ; … ; … ; 475...

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  \(\eqalign{  & 268….263  \cr  & 268….281  \cr  & 301….285 \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 536….635  \cr  & 987….897  \cr  & 578….578 \cr} \)

  2.Số?

  a)781 ; 782 ; … ; 784 ; … ; … ; 787 ; … ; … ; 790 ; 791.

  b)471 ; … ; … ; … ; 475 ; … ; … ; … ; 479 ; … ; 481.

  c)… ; 892 ; … ; … ; … ; 896 ; … ; 898 ; … ; … ; 901.

  d)991 ; … ; … ; 994 ; … ; … ; 997 ; … ; … ; 1000.

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  4.

  a)Khoanh vào số lớn nhất:  624     ;           671     ;           578.

  b)Khoanh vào số bé nhất:   362     ;           432     ;           360.

  Giải

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  \(\eqalign{  & 268 > 263  \cr  & 268 < 281  \cr  & 301 > 285 \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 536 < 635  \cr  & 987 > 897  \cr  & 578 = 578 \cr} \)

  2.Số?

  a)781 ; 782 ; 783 ; 784 ; 785 ; 786 ; 787 ; 789 ; 790 ; 790 ; 791.

  b)471 ; 472 ; 473 ; 474 ; 475 ; 476 ; 477 ; 478 ; 479 ; 470 ; 481.

  c)891 ; 892 ; 893 ; 894 ; 895 ; 896 ; 897 ; 898 ; 899 ; 900 ; 901.

  d)991 ; 992 ; 993 ; 994 ; 995 ; 996 ; 997 ; 998 ; 999 ; 1000.

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  4.

  a)Khoanh vào số lớn nhất: 624 ;   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  b)Khoanh vào số bé nhất:   362     ;  432     ;  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 65

  Bài tập cùng chuyên mục