Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 trang 7


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 3 \times 2 =.... \cr & 3 \times 5 =.... \cr & 3 \times 8 =.... \cr} \)    \(\eqalign{& 3 \times 1 =.... \cr & 3 \times 3 =.... \cr & 3 \times 7 =.... \cr} \)    \(\eqalign{& 3 \times 4 =.... \cr & 3...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 3 \times 2 =…. \cr
  & 3 \times 5 =…. \cr
  & 3 \times 8 =…. \cr} \)    \(\eqalign{& 3 \times 1 =…. \cr & 3 \times 3 =…. \cr & 3 \times 7 =…. \cr} \)    \(\eqalign{& 3 \times 4 =…. \cr & 3 \times 6 =…. \cr & 3 \times 9 =…. \cr & 3 \times 10 =…. \cr} \)                                              

  2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 trang 7 

                                                  Bài giải

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………………

  3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  3

   

  9

  12

  15

   

   

  24

   

   

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 trang 7    

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 3 \times 2 = 6 \cr 
  & 3 \times 5 = 15 \cr 
  & 3 \times 8 = 24 \cr} \)        \(\eqalign{& 3 \times 1 = 3 \cr & 3 \times 3 = 9 \cr & 3 \times 7 = 21 \cr} \)      \(\eqalign{& 3 \times 4 = 12 \cr & 3 \times 6 = 18 \cr & 3 \times 9 = 27 \cr & 3 \times 10 = 30 \cr} \)                                                                                                                                                                                          

  2.Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 trang 7 

   

                                                  Bài giải

  Số lít nước mắm có trong 9 can là:

         3 x 9 = 27(lít)

  Đáp số: 27 lít. 

  3.Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  3

  6

  9

  12

  15

  18

  21

  24

  27

  30

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập toán 2 tập 2 trang 7    

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục