Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 70


  1.Tính:\(\eqalign{  & 35m + 24m =............  \cr  & 46km - 14km =........  \cr  & 13mm + 62mm =....... \cr} \)            \(\eqalign{  & 3km \times 2 =............  \cr  & 24m:4 =............  \cr  & 15mm:3 =.......... \cr} \)2.Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài...

  1.Tính:

  \(\eqalign{  & 35m + 24m =…………  \cr  & 46km – 14km =……..  \cr  & 13mm + 62mm =……. \cr} \)            \(\eqalign{  & 3km \times 2 =…………  \cr  & 24m:4 =…………  \cr  & 15mm:3 =………. \cr} \)

  2.Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố?

  Bài giải

  ………………

  3.Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét?

  Bài giải

  ……………….

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 70

  a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  b)Tínhchu vi hình tứ giác ABCD.

  Bài giải

  …………….

  Giải

  1.Tính:

  \(\eqalign{  & 35m + 24m = 59m  \cr  & 46km – 14km = 32km  \cr  & 13mm + 62mm = 75mm \cr} \)                    \(\eqalign{  & 3km \times 2 = 6km  \cr  & 24m:4 = 6m  \cr  & 15mm:3 = 5mm \cr} \)

  2.Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố?

  Bài giải

              Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 70           

              Bài giải

                          Bác Sơn còn phảiđi tiếp số ki-lô-métlà:

                                      43 – 25 =18 (km)

                                                  Đáp số: 18km.

  3.Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét?

  Bài giải

              Tóm tắt

  1 cuốn sách dày: 5mm

  10 cuốn sách dày: ….  mm?

  Bài giải

              10 cuốn sách có độ dày:

                          \(10 \times 5 = 50\) (mm)

                                      Đáp số: 50mm

  4. 

  a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 70

  b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD là:

  \(40 + 10 + 40 + 30 = 120\) (mm)

  Bài tập cùng chuyên mục