Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 72


  1.Viết (theo mẫu):2752 trăm 7 chục 5 đơn vị\(275 = 200 + 70 + 5\(364  519  921  753  468  2.Nối (theo mẫu) 3.Viết (theo mẫu):\(\eqalign{  & 458 = 400 + 50 + 8  \cr  & 391 =...................  \cr  & 273 =................... \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 916 =...................  \cr  & 502 =...................  \cr  & 760 =................... \cr}...

  1.Viết (theo mẫu):

  275

  2 trăm 7 chục 5 đơn vị

  \(275 = 200 + 70 + 5\(

  364

   

   

  519

   

   

  921

   

   

  753

   

   

  468

   

   

  2.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 72

   

  3.Viết (theo mẫu):

  \(\eqalign{  & 458 = 400 + 50 + 8  \cr  & 391 =……………….  \cr  & 273 =………………. \cr} \)                                  \(\eqalign{  & 916 =……………….  \cr  & 502 =……………….  \cr  & 760 =………………. \cr} \)

  4.Viết (theo mẫu):

  Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị

  Số 951 gồm … trăm … chục và … đơn vị.

  Số 728 gồm………………………………

  Số 207 gồm ………………………………

  Giải

  1.Viết (theo mẫu):

  275

  2 trăm 7 chục 5 đơn vị

  \(275 = 200 + 70 + 5\)

  364

  3 trăm 6 chục 4 đơn vị

  364 = 300 + 60 + 4

  519

  5 trăm 1 chục 9 đơn vị

  519 = 500 +10 + 9

  921

  9 trăm 2 chục 1 đơn vị

  921 = 900 + 20 + 1

  753

  7 trăm 5 chục 3 đơn vị

  753 = 700 + 50 + 3

  468

  4 trăm 6 chục 8 đơn vị

  468400 + 60 +8

   

  2.Nối (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 72

  3.Viết (theo mẫu):

  \(\eqalign{  & 458 = 400 + 50 + 8  \cr  & 391 = 300 + 90 + 1  \cr  & 273 = 200 + 70 + 3 \cr} \)                             \(\eqalign{  & 916 = 900 + 10 + 6  \cr  & 502 = 500 + 2  \cr  & 760 = 700 + 60 \cr} \)

  4.Viết (theo mẫu):

  Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị.

  Số 951 gồm 9 trăm 5 chục và 1đơn vị.

  Số 728 gồm 7 trăm 2 chục và 8 đơn vị.

  Số 207 gồm 2 trăm 0 chục và 7 đơn vị.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục