Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 76


  1.Tính:\(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {372}  \cr    {\underline {241} }  \cr    {......}  \cr  } \)                     \(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {999}  \cr    {\underline {568} }  \cr    {......}  \cr  } \)                     \(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {736}  \cr   {\underline {423} }  \cr    {......} ...

  1.Tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {372}  \cr    {\underline {241} }  \cr    {……}  \cr  } \)                     \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {999}  \cr    {\underline {568} }  \cr    {……}  \cr  } \)                     \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {736}  \cr   {\underline {423} }  \cr    {……}  \cr  } \)                      \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {634}  \cr    {\underline {420} }  \cr    {……}  \cr  } \)                     \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {656}  \cr    {\underline {222} }  \cr    {……}  \cr  } \)                      \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {846}  \cr    {\underline {204} }  \cr    {……}  \cr  } \)                     \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {647}  \cr    {\underline {127} }  \cr    {……}  \cr  } \)                     \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {854}  \cr   {\underline {813} }  \cr    {……}  \cr  } \)                      \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{  {254}  \cr   {\underline {213} }  \cr    {……}  \cr  } \)                       \(\matrix{  –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {769}  \cr    {\underline {{\rm{  }}16} }  \cr    {……}  \cr  } \)

   

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(567 – 425\)    \(738 – 207\)    \(752 – 140\)    \(865 – 814\)

  …………        …………        …………        …………

  …………        …………        …………        …………

  …………        …………        …………        …………

  3.Tính nhẩm (theo mẫu):

  a)500 – 300 = 200                 \(600 – 300 =……….\)              \(700 – 200 =………..\)

  \(500 – 400 =……….\)        \(700 – 300 =……….\)              \(800 – 300 =………..\)

  b)1000 – 200 = 800                 \(1000 – 300 =………\)             \(1000 – 400 =………\)

  \(1000 – 500 =………\)       \(1000 – 600 =………\)             \(1000 – 800 =………\)

  4.Khối lớp 1 có 287 học sinh, khối lớp 2 cóít hơn khối lớp 1 là 35 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải

  …………….

  Giải

  1.Tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {372}  \cr    {\underline {241} }  \cr    {121}  \cr  } \)                   \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {999}  \cr    {\underline {568} }  \cr    {431}  \cr  } \)               \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {736}  \cr  {\underline {423} }  \cr    {313}  \cr  } \)                      

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {634}  \cr    {\underline {420} }  \cr    {214}  \cr  } \)                     \(\matrix{  –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {656}  \cr    {\underline {222} }  \cr    {434}  \cr  } \)              \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {846}  \cr    {\underline {204} }  \cr   {642}  \cr  } \)                  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {647}  \cr    {\underline {127} }  \cr    {520}  \cr  } \)                  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {854}  \cr   {\underline {813} }  \cr    {41}  \cr  } \)                  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {254}  \cr    {\underline {213} }  \cr    {41}  \cr  } \)                     

  \(\matrix{   –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {769}  \cr    {\underline {{\rm{  }}16} }  \cr    {753}  \cr  } \)

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {567}  \cr    {\underline {425} }  \cr    {142}  \cr  } \)         \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {738}  \cr    {\underline {207} }  \cr    {513}  \cr  } \)                 \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {752}  \cr  {\underline {140} }  \cr    {612}  \cr  } \)                    \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {865} \cr    {\underline {814} }  \cr    {51}  \cr  } \)

   

  3.Tính nhẩm (theo mẫu):

  a)500 – 300 = 200                   \(600 – 300 = 300\)                  \(700 – 200 = 500\)

  \(500 – 400 = 100\)                 \(700 – 300 = 400\)                  \(800 – 300 = 500\) 

  b)1000 – 200 = 800                 \(1000 – 300 = 700\)                \(1000 – 400 = 600\)

  \(1000 – 500 = 500\)                 \(1000 – 600 = 400\)                \(1000 – 800 = 200\)

  4.Khối lớp 1 có 287 học sinh, khối lớp 2 có ít hơn khối lớp 1 là 35 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 76

  Bài giải

  Khối lớp 2 có số học sinh là:

              \(287 – 35 = 252\) (học sinh)

                          Đáp số: 252 học sinh

  Bài tập cùng chuyên mục