Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 77


  1.Tính:2.Đặt tính rồi tính: \(\eqalign{  & 678 - 524  \cr   &.................  \cr   &.................  \cr   &................. \cr} \)   \(\eqalign{  & 643 - 620  \cr   &.................  \cr   &.................  \cr   &................. \cr} \)         \(\eqalign{  & 67 - 39  \cr   &.................  \cr   &.................  \cr   &................. \cr} \)       \(\eqalign{  & 52 - 27  \cr   &................. ...

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 77

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(\eqalign{  & 678 – 524  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)   \(\eqalign{  & 643 – 620  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)         \(\eqalign{  & 67 – 39  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)       \(\eqalign{  & 52 – 27  \cr   &……………..  \cr   &……………..  \cr   &…………….. \cr} \)

  3.Số?

  Số bị trừ Số trừ Hiệu
  234 123  
  679 253  
  782   210
  501   100
    324 243

  4.Cây táo có 230 quả, cây cam có ít hơn cây táo 20 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả?

  Bài giải

  ………………

  GIẢI

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 77

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {678}  \cr    {\underline {524} }  \cr    {154} \cr  } \)                      \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {643}  \cr    {\underline {620} }  \cr    {23}  \cr  } \)                       \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {67}  \cr    {\underline {39} }  \cr    {28}  \cr  } \)              

  \(\matrix{    –   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {52}  \cr    {\underline {27} }  \cr    {25}  \cr  } \)

  3.Số? 

  Số bị trừ Số trừ Hiệu
  234 123  111
  679 253  444
  782  572 210
  501 401  100
   567 324 243

  4.Cây táo có 230 quả, cây cam có ít hơn cây táo 20 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 77

  Bài giải

        Cây cam có số quả là:

        \(230 – 20 = 210\) (quả)

                    Đáp số : 210 quả

  Bài tập cùng chuyên mục