Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79


  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất  3.Tính:200 đồng + 500 đồng =…………….              800 đồng + 100 đồng = ……………..900đồng – 400 đồng =…………….               700 đồng – 300 đồng = ……………..4.Nối để có tổng là 1000 đồng (theo...

  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79
  2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lợn chứa ít tiền nhất

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 

  3.Tính:

  200 đồng + 500 đồng =…………….              800 đồng + 100 đồng = ……………..

  900đồng – 400 đồng =…………….               700 đồng – 300 đồng = ……………..

  4.Nối để có tổng là 1000 đồng (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79

  Giải

  1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79

  2.Khoanh vào chữ đặt trước chú lớn chứa ít tiền nhất:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79 

  3.Tính:

  200 đồng + 500 đồng = 700 đồng                   800 đồng + 100 đồng = 900 đồng

  900ồng – 400 đồng = 500 đồng                      700 đồng – 300 đồng =  400 đồng

  4.Nối để có tổng là 1000 đồng (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 79

   

  Bài tập cùng chuyên mục