Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 9


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 4 \times 5 =..... \cr & 4 \times 4 =..... \cr & 4 \times 3 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 =..... \cr & 4 \times 7 =..... \cr & 4 \times 9 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 2 =..... \cr & 4...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 4 \times 5 =….. \cr
  & 4 \times 4 =….. \cr
  & 4 \times 3 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 =….. \cr & 4 \times 7 =….. \cr & 4 \times 9 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 2 =….. \cr & 4 \times 6 =….. \cr & 4 \times 8 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 4 \times 10 =….. \cr
  & 3 \times 10 =….. \cr
  & 2 \times 10 =….. \cr} \)                   

  2.Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 9 

                                      Bài giải

              …………………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………………..

              …………………………………………………………………………………………..

  3.Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vàoô trống:

  4

   

  12

  16

   

   

  28

   

  36

   

   

  4.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 9    

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 4 \times 5 = 20\cr 
  & 4 \times 4 = 16 \cr 
  & 4 \times 3 = 12 \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 1 = 4 \cr & 4 \times 7 = 28 \cr & 4 \times 9 = 36 \cr} \)    \(\eqalign{& 4 \times 2 = 8 \cr & 4 \times 6 = 24 \cr & 4 \times 8 = 32 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 4 \times 10 = 40 \cr 
  & 3 \times 10 = 30 \cr 
  & 2 \times 10 = 20 \cr} \)                                            

  2.Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân?

  Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 9 

                                      Bài giải

  Số chân có trong 10 con ngựa là:

             4 x 10= 40 (chân)

                  Đáp số : 40 chân

  3.Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  4

  8

  12

  16

  20

  24

  28

  32

  36

  40

   

  4.Số?

   Câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 9

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục