Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96


  1.Nối mỗi hình với tên gọi của nó: 2. Vẽ hình (theo mẫu): 3.Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được: a)Hai hình tam giác.b)Một hình tam giác và một hình tứ giác. 4.Số? Trong hình bên: a)Có …. hình tam giác.b)Có …. hình chữ nhật.GIẢI1.Nối mỗi hình với tên gọi của...

  1.Nối mỗi hình với tên gọi của nó:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96 

  2. Vẽ hình (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96 

  3.Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

  a)Hai hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96

  b)Một hình tam giác và một hình tứ giác.

   Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96

  4.Số? Trong hình bên:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96 

  a)Có …. hình tam giác.

  b)Có …. hình chữ nhật.

  GIẢI

  1.Nối mỗi hình với tên gọi của nó:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96

  2.Vẽ hình (theo mẫu):

  (Học sinh tự vẽ).

  3.Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

  a)Hai hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96 

  b)Một hình tam giác và một hình tứ giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96

  4.Số? Trong hình bên:

  Câu 1, 2, 3, 4 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 96  

  a)Có8 hình tam giác.

  b)Có 3 hình chữ nhật.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục