Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18


  1. Tính nhẩm:a)\(\begin{array}{l}2 \times 6 =.....\\3 \times 6 =.....\\4 \times 6 =.....\\5 \times 6 =.....\end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 =.....\\4 \times 9 =.....\\3 \times 8 =.....\\2 \times 7 =.....\end{array}\)        \(\begin{array}{l}5 \times 5 =.....\\4 \times 4 =.....\\3 \times 3 =.....\\2 \times 2 =.....\end{array}\)       \(\begin{array}{l}2 \times...

  1. Tính nhẩm:

  a)

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 6 =…..\\
  3 \times 6 =…..\\
  4 \times 6 =…..\\
  5 \times 6 =…..
  \end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 =…..\\4 \times 9 =…..\\3 \times 8 =…..\\2 \times 7 =…..\end{array}\)        \(\begin{array}{l}5 \times 5 =…..\\4 \times 4 =…..\\3 \times 3 =…..\\2 \times 2 =…..\end{array}\)       

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 4 =…..\\
  3 \times 9 =…..\\
  4 \times 7 =…..\\
  5 \times 6 =…..
  \end{array}\)                               

  b)

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 3 =…..\\
  3 \times 2 =…..
  \end{array}\)      \(\begin{array}{l}4 \times 3 =…..\\3 \times 4 =…..\end{array}\)      \(\begin{array}{l}3 \times 5 =…..\\5 \times 3 =…..\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  4 \times 5 =…..\\
  5 \times 4 =…..
  \end{array}\)                                     

  2.Số?

  Thừa số

  2

  3

  4

  5

  5

  4

  3

  2

  Thừa số

  6

  7

  8

  9

  10

  9

  8

  7

  Tích

   

   

   

   

   

   

   

   

  Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18

    \(4 \times 5…..4 \times 6\)        \(3 \times 8…..4 \times 8\)       \(4 \times 3…..3 \times 4\)               

    \(5 \times 7…..2 \times 10\)      \(2 \times 9…..4 \times 4\)       \(2 \times 5…..5 \times 2\)            

  4.Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa?

  Bài giải

  ……………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  5.Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

  Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18 

                                       Bài giải

              ……………………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………………….

  Giải

  1. Tính nhẩm:

  a) 

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 6 = 12\\
  3 \times 6 = 18\\
  4 \times 6 = 24\\
  5 \times 6 = 30
  \end{array}\)       \(\begin{array}{l}5 \times 10 = 50\\4 \times 9 = 36\\3 \times 8 = 24\\2 \times 7 = 14\end{array}\)      \(\begin{array}{l}5 \times 5 = 25\\4 \times 4 = 16\\3 \times 3 = 9\\2 \times 2 = 4\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 4 = 8\\
  3 \times 9 = 27\\
  4 \times 7 = 28\\
  5 \times 6 = 30
  \end{array}\)                         

  b)

  \(\begin{array}{l}
  2 \times 3 = 6\\
  3 \times 2 = 6
  \end{array}\)       \(\begin{array}{l}4 \times 3 = 12\\3 \times 4 = 12\end{array}\)       \(\begin{array}{l}3 \times 5 = 15\\5 \times 3 = 15\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  4 \times 5 = 20\\
  5 \times 4 = 20
  \end{array}\)                               

  2. Số?

  Thừa số

  2

  3

  4

  5

  5

  4

  3

  2

  Thừa số

  6

  7

  8

  9

  10

  9

  8

  7

  Tích

  12

  21

  24

  45

  50

  36

  24

  14

  Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18

  \(4 \times 5 < 4 \times 6\)        \(3 \times 8 < 4 \times 8\)       \(4 \times 3 = 3 \times 4\)                   

  \(5 \times 7 > 2 \times 10\)       \(2 \times 9 > 4 \times 4\)       \(2 \times 5 = 5 \times 2\)                

  4. Mỗi học sinh trồngđược 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồngđược bao nhiêu cây hoa?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18 

  Bài giải

  Số cây hoa 7 học sinh trồng được là:

             5 x 7 = 35(cây)

                            Đáp số: 35 cây

  5. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

  Câu 1, 2, 3, 4,5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 18 

   Cách 1:

  Độ dài đoạn dây đồng đó là:

  \(4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 40\)  (cm)

  Cách 2:

  Độ dài đoạn dây đồng đó là:

  \(4 \times 10 = 40\) (cm)

  Đáp số: 40cm

  Bài tập cùng chuyên mục