Câu 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu?Tóm tắt:Hòa có                    : ….. bút chì màuLan nhiều hơn Hòa  : ….. bút chì màuLan có    ...

  1. Hòa có 6 bút chì màu, Lan có nhiều hơn Hòa 2 bút chì màu. Hỏi Lan có mấy bút chì màu?

  Tóm tắt:

  Hòa có                    : ….. bút chì màu

  Lan nhiều hơn Hòa  : ….. bút chì màu

  Lan có                    : ….. bút chì màu?

  2. Nam có 12 nhãn vở, Bắc có nhiều hơn Nam 4 nhãn vở. Hỏi Bắc có bao nhiêu nhãn vở?

  Tóm tắt:

  Nam có                     : ….. nhãn vở

  Bắc nhiều hơn Nam    : ….. nhãn vở

  Bắc có                        : ….. nhãn vở?

  3. Dũng cao 95 cm, Hồng cao hơn Dũng 4 cm. Hỏi Hồng cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

  Câu 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Tóm tắt

  Hòa có                      : 6 bút chì màu

  Lan nhiều hơn Hòa     : 2 bút chì màu

  Lan có                        : ….. bút chì màu?

  Bài giải

  Lan có số bút chì là:

  6 + 2 = 8 (bút)

  Đáp số : 8 bút

  2.

  Tóm tắt

  Nam có                : 12 nhãn vở

  Bắc nhiều hơn      : 4 nhãn vở

  Bắc có                  : ….. nhãn vở

  Bài giải

  Bắc có số nhãn vở là :

  12 + 4 = 16 (nhãn vở)

  Đáp số : 16 nhãn vở

  3. Tóm tắt

  Dũng cao                    : 95 cm

  Hồng cao hơn Dũng      : 4 cm

  Hồng cao                    : ….. cm?

  Bài giải

  Hồng cao là:

  95 + 4 = 99 (cm)

  Đáp số: 99 cm.

  Bài tập cùng chuyên mục