Câu 1, 2, 3 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Số?a)     Các số có một chữ số là: 12  5    b)    Số bé nhất có một chữ số là……c)     Số lớn nhất có một chữ số là……2. a) Viết tiếp các số có hai chữ số vào ô trống cho thích hợp:10   14    1920  23 25  28  31    36  39  42    47     5354     60 62   66 6869   73  76    8182  85 87  90   94  97  b) Số bé nhất có hai chữ số là……c) Số lớn...

  1. Số?

  a)     Các số có một chữ số là:

   

  1

  2

   

   

  5

   

   

   

   

  b)    Số bé nhất có một chữ số là……

  c)     Số lớn nhất có một chữ số là……

  2. a) Viết tiếp các số có hai chữ số vào ô trống cho thích hợp:

  10

   

   

   

  14

   

   

   

   

  19

  20

   

   

  23

   

  25

   

   

  28

   

   

  31

   

   

   

   

  36

   

   

  39

   

   

  42

   

   

   

   

  47

   

   

   

   

   

  53

  54

   

   

   

   

   

  60

   

  62

   

   

   

  66

   

  68

  69

   

   

   

  73

   

   

  76

   

   

   

   

  81

  82

   

   

  85

   

  87

   

   

  90

   

   

   

  94

   

   

  97

   

   

  b) Số bé nhất có hai chữ số là……

  c) Số lớn nhất có hai chữ số là……

  d) Các số tròn chục  2 có chữ số  là:…………………………………….

  3. Số?

  a) Số liền sau của 54 là…….

  b) Số liền trước của 90 là…..

  c) Số liền trước của 10 là……

  d) Số liền sau của 99 là……..

  BÀI GIẢI

  1. Số

  a)     Các số có một chữ số là:

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  b)    Số bé nhất có một chữ số là 0

  c)     Số lớn nhất có một chữ số là 9.

  2.

  a)

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  b) Số bé nhất có hai chữ số là 10

  c) Số lớn nhất có hai chữ số là 99

  d) Các số tròn chục  2 có chữ số  là: 10,20,30,40,50,60,70,80,90

  3. Số?

  a) Số liền sau của 54 là 55.

  b) Số liền trước của 90 là 89.

  c) Số liền trước của 10 là 9.

  d) Số liền sau của 99 là 100.

  Bài tập cùng chuyên mục