Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n...

  1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

  Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

  a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

  b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

                                            m – n = ……………………

                                            m n = ……………………

                                            m: n =……………………

   

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

  a) 

  a

  b

  a + b

  a × b

  3

  5

  8

  15

  9

  1

   

   

  0

  4

   

   

  6

  8

   

   

  2

  2

   

   

  b) 

  c

  d

  c – d

  c: d

  10

  2

  8

  5

  9

  3

     

  16

  4

     

  28

  7

     

  20

  1

     

  3. Cho biết:

  – Diện tích của môi ô vuông bằng 1cm

  Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  – Mỗi hình tam giác có diện tích bằng \({1 \over 2}\) cm2

  Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  – Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

  Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

  a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

  b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

                                            m – n = 6 – 3 = 3

                                            m  n = 6  3 = 18

                                            m: n = 6: 3 = 2

  2.

  a)

  a

  b

  a + b

  a × b

  3

  5

  8

  15

  9

  1

  10

  9

  0

  4

  4

  0

  6

  8

  14

  48

  2

  2

  4

  4

  b)

  c

  d

  c – d

  c: d

  10

  2

  8

  5

  9

  3

  6

  3

  16

  4

  12

  4

  28

  7

  21

  4

  20

  1

  19

  20

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục