Câu 1, 2, 3 trang 4 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2


  1.Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu):Mẫu:\(3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4\)a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =.............b)  5 + 5 + 5 + 5=.............c)  8 + 8 + 8 =................d) 4 + 4+ 4 =................e) 7 + 7 +...

  1.Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu):

  Mẫu:\(3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4\)

  a) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =………….

  b)  5 + 5 + 5 + 5=………….

  c)  8 + 8 + 8 =…………….

  d) 4 + 4+ 4 =…………….

  e) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =……………..

  f) 10 + 10 =……………

  2. Chuyển các tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

  Mẫu:\(6 \times 3 = 6 + 6 + 6 = 18;\) vậy \(6 \times 3 = 18.\)

  a)    

  \(9 \times 2 =……….\)

   \(2 \times 9 =……….\)

  b)    

   \(3 \times 5 =………..\)

  \(5 \times 3 =…………\)

  3. Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

  a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 :

  Mẫu :\(8 \times 2 = 16\)

  hoặc \(2 \times 8 = 16\)

  b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18 : ……………

                                                           ……………

  c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24 :……………

                                                         ………………

  Bài giải                                                  

  1. Chuyển các tổng sau thành tích (theo mẫu):

  a) \(2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 \times 5\)

  b) \(5 + 5 + 5 + 5 = 5 \times 4\)   

  c) \(8 + 8 + 8 = 8 \times 3\)    

  d) \(4 + 4 + 4 = 4 \times 3\)   

  e) \(7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times 5\)   

  f) \(10 + 10 = 10 \times 2\)    

  2. 

  Mẫu:

  \(6 \times 3 = 6 + 6 + 6 = 18;\) vậy \(6\times3=18\)

  a) \(9 \times 2 = 9 + 9 = 18;\) vậy \(9 \times 2=18\)

  \(2 \times 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18;\) vậy \(2 \times 9=18\)

  b) \(3 \times 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15;\) vậy \(3\times5=15\)

  \(5 \times 3 = 5 + 5 + 5 = 15;\) vậy \(5\times3=15\)

  3.

  a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16 :

  Mẫu :

  8 x 2 = 16

  b) Các thừa số là 2 và 9, tích là 18 : 2 x 9=18

  c) Các thừa số là 6 và 4, tích là 24 : 6 x 4=24

  Bài tập cùng chuyên mục