Câu 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):Mẫu: 25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19             a) 72 + 9 + 8 = ………                            = 30 + 19                                  =...

  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

  Mẫu:

  25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19             a) 72 + 9 + 8 = ………

                              = 30 + 19                                  = ………

                              = 49                                          = ………

   

  b) 37 + 18 + 3 = ………                     c) 48 + 26 + 4 = ……

                        =  ………                                           = ……

                         = ………                                           = ……

   

   

  d) 85 + 99 + 1 = ………                  e) 67 + 98 + 33 = ……

                         = ………                                          = ……

                         =  ………                                         = ……

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

                                    = …………………

                                    = …………………

  b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

                                                          = ………………

                                                          = ………………

  3. Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

  Câu 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1. 

  a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                       = 80 + 9

                       = 89

  b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) +18

                         =  40 + 18

                         = 58

  c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                           = 48 + 30

                           = 78

  d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1 ) 

                         = 85 + 100 

                         =  185 

  e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                           = 100 + 98

                           = 198

  2.

  a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

                                     = 200 + 100

                                     = 300

  b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

                                                          = 20 + 20 + 5

                                                          = 45

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục