Câu 1, 2, 3 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)2. Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là...

  1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (Giải bằng hai cách)

  2. Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi?

  3. Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách học thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu sách giáo khoa?

  Bài giải:

  1. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 43 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Cách 1:

  Bài giải:

  Hai lần tuổi của con là:

  42 – 30 = 12 ( tuổi)

  Tuổi của con là:

   12: 2 = 6 (tuổi)

  Tuổi của mẹ là:

  6 + 30 = 36 (tuổi)

                        Đáp số: Tuổi của mẹ 36

                                     Tuổi của con 6

  Cách 2:

  Bài giải

  Hai lần tuổi của mẹ là:

  42 + 30 = 72 (tuổi )

  Tuổi của mẹ là:

  72: 2 = 36 (tuổi)

  Tuổi của con là:

  36 – 30 = 6 ( tuổi)

                       Đáp số: Tuổi của mẹ 36

                                   Tuổi của con 6

  2. 

  Tóm tắt

  Có 30 học sinh đang tập bơi

  Chưa biết bơi ít hơn biết bơi 6 em

  Biết bơi có: ….. em?

  Bài giải

  Hai lần số học sinh biết bơi là:

   30 – 6 = 24 ( học sinh)

  Số học sinh biết bơi là:

  24: 2 = 12 ( học sinh)

  Số học sinh chưa biết bơi:

  12 + 6 = 18 (học sinh)

                           Đáp số: Học sinh biết bơi 12 học sinh

                                    Học sinh chưa biết bơi 18 học sinh

  3.

  Tóm tắt

  Thư viện có: 1800 cuốn sách

  Sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm 1 000 cuốn

  Sách giáo khoa:….cuốn?

  Bài giải

  Hai lần số sách giáo khoa là:

  1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

  Số sách giáo khoa là:

  2800: 2 = 1400 (cuốn)

  Số sách đọc thêm là

  1800 – 1400 = 400 (cuốn)

                           Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

  Bài tập cùng chuyên mục