Câu 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu): \({2 \over 3}\) \({3 \over 5}\) \({7 \over 4}\)  \({3 \over {10}}\) \({1 \over 2}\)  \({3 \over 2}\)   \({5 \over 8}\)   \({1 \over 3}\)2. Tính ( theo mẫu):Mẫu: \({4 \over 5}:{7 \over 3} = {4 \over 5} \times {3 \over...

  1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

   \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

   

   \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

   

   \({3 \over 2}\)

   

   

   \({5 \over 8}\)

   

   

   \({1 \over 3}\)

  2. Tính ( theo mẫu):

  Mẫu: \({4 \over 5}:{7 \over 3} = {4 \over 5} \times {3 \over 7} = {{12} \over {35}}\)

  a) \({2 \over 3}:{3 \over 4}\)          b) \({1 \over 5}:{1 \over 3}\)            c) \({5 \over 9}:{6 \over 7}\)          d) \({1 \over 4}:{1 \over 7}\)

  3. Tính:

  a) \({3 \over 4} \times {5 \over 7}\)                    b) \({1 \over 7} \times {1 \over 5}\)

      \({{15} \over {28}}:{5 \over 7}\)                        \({1 \over {35}}:{1 \over 7}\)

      \({{15} \over {28}}:{3 \over 4}\)                        \({1 \over {35}}:{1 \over 5}\)

  Bài giải

  1. 

   \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

  \({8 \over 5}\) 

   \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

  \({3 \over 1}\) 

   \({3 \over 2}\)

   \({5 \over 3}\)

   \({4 \over 7}\)

   \({5 \over 8}\)

   \({{10} \over 3}\)

  \({2 \over 1}\) 

   \({1 \over 3}\)

  2. 

  a) \({2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3} \times {4 \over 3} = {8 \over 9}\)          b) \({1 \over 5}:{1 \over 3} = {1 \over 5} \times {3 \over 1} = {3 \over 5}\)

  c) \({5 \over 9}:{6 \over 7} = {5 \over 9} \times {7 \over 6} = {{35} \over {54}}\)        d) \({1 \over 4}:{1 \over 7} = {1 \over 4} \times {7 \over 1} = {7 \over 4}\)           

  3.

  a) \({3 \over 4} \times {5 \over 7} = {{3 \times 5} \over {4 \times 7}} = {{15} \over {28}}\)                

      \({{15} \over {28}}:{5 \over 7} = {{15} \over {28}} \times {7 \over 5} = {{21} \over {28}} = {3 \over 4}\) 

      \({{15} \over {28}}:{3 \over 4} = {{15} \over {28}} \times {4 \over 3} = {5 \over 7}\)

      \({1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

  b) \({1 \over 7} \times {1 \over 5} = {{1 \times 1} \over {7 \times 5}} = {1 \over {35}}\)

      \({1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

      \({1 \over {35}}:{1 \over 5} = {1 \over {35}} \times {5 \over 1} = {1 \over 7}\)

  Bài tập cùng chuyên mục