Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:2. Vẽa) Đường cao AH của hình tam giác ABC;  tam giác DEGb) Đường cao EI của hình tam giác MNPc) Đường cao PK của hình3. a) Trong hình chữ nhật ABCD (hình bên).Hãy vẽ...

  1. Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. Vẽ

  a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;  tam giác DEG

  b) Đường cao EI của hình tam giác MNP

  c) Đường cao PK của hình

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  3. a) Trong hình chữ nhật ABCD (hình bên).

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

  b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là:………

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  2. Vẽ

  a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;  tam giác DEG

  b) Đường cao EI của hình tam giác MNP

  c) Đường cao PK của hình

   

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

  Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: AEGD, EBCG.

  Bài tập cùng chuyên mục