Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):Trong mỗi hình bên   Có vuông góc làGóc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO Có góc nhọn là  Có góc tù là  Có góc bẹt là  2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)Đường cao hình tam giác ABC là:       ...

  1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

  Trong mỗi hình bên

   Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

   

   Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Có vuông góc là

  Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

   

  Có góc nhọn là

   

   

  Có góc tù là

   

   

  Có góc bẹt là

   

   

  2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Đường cao hình tam giác ABC là:

                         AH            
               AB

  3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

  Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

  Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

  b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

  – Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

  Bài giải:

  1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

  Trong mỗi hình bên

   Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

   

   Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Có vuông góc là

  Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

  – Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

  – Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

  – Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

  Có góc nhọn là

  – Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

  – Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

  – Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

  Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

  – Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

  – Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB và cạnh là DA, DB

  – Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

  Có góc tù là

  Góc tù đỉnh là O, cạnh là ON, OP

  Góc tù đỉnh là B; cạnh là BA

  Có góc bẹt là

  Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

   

  2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Đường cao hình tam giác ABC là:

       S                  AH            
       Đ            AB

  3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

  Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm.

  Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

  Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:                                    

  Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

  – Các cạnh song song với cạnh AB là:

  Các cạnh MN và DC.

  Bài tập cùng chuyên mục