Câu 1, 2, 3 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =.Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….b) Nếu b = 7 thìGiá trị của biểu thức với b = 7 là...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

  a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + …  =.

  Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là ………….

  b) Nếu b = 7 thì

  Giá trị của biểu thức với b = 7 là …………

  c) Nếu m = 6 thì

  Giá trị của biểu thức với m = 6 là ……….

  d) Nếu n = 5 thì

  Giá trị của biểu thức 185: n với n = 5 là ……..

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là ……….

  b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là ……….

  c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là ………..

  d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 3 là ………..

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a)

  a

  5

  10

  20

  \(25 + a\)

  \(25 + 5 = 30\)

   

   

   b)

  c

  2

  5

  10

  \(296 – c\)

  \(296 – 2 = 294\)

   

   

   Bài giải:

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

  a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.

  Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75.

  b) Nếu b = 7 thì

  Giá trị của biểu thức với b = 7 là 178.

  c) Nếu m = 6 thì

  Giá trị của biểu thức với m = 6 là 429.

  d) Nếu n = 5 thì

  Giá trị của biểu thức 185: n với n = 5 là 37.

  2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) giá trị của biểu thức  với a = 20 là 390.

  b) giá trị của biểu thức  với b = 500 là 360.

  c) giá trị của biểu thức  với c = 4 là 204.

  d) giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300 là 300.

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  a)

  a

  5

  10

  20

  \(25 + a\)

  \(25 + 5 = 30\)

  \(25 + 10 = 35\)

  \(25 + 20 = 45\)

   b)

  c

  2

  5

  10

  \(296 – c\)

  \(296 – 2 = 294\)

  \(296 – 5 = 291\)

  \(296 – 10 = 286\)

  Bài tập cùng chuyên mục