Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tỉ số của hai số vào ô trốnga24541b37462a: b     b: a     2. Viết tỉ số của hai số và viết sơ đồ minh họa:a) Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:................Số bạn trai:................Số bạn gái: ................b) Số gà mái gấp 3...

  1. Viết tỉ số của hai số vào ô trống

  a

  2

  4

  5

  4

  1

  b

  3

  7

  4

  6

  2

  a: b

   

         

  b: a

   

         

  2. Viết tỉ số của hai số và viết sơ đồ minh họa:

  a) Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:…………….

  Số bạn trai:…………….

  Số bạn gái: …………….

  b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là…………….

  Số gà trống: …………….

  Số gà mái: …………….

  c) Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

  Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: …………….

  Chiều dài: …………….

  Chiều rộng:  …………….

  3. Lớp có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

  a) Lớp có tất cả……… học sinh.

  b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là: …………

  c) Tỉ số của số học snh nam và số học sinh nữ của lớp là: …………

  Bài giải:

  1.

  a

  2

  4

  5

  4

  1

  b

  3

  7

  4

  6

  2

  a: b

  2: 3

  4: 7

  5: 4

  4: 6

  1: 4

  b: a

  3: 2

  7: 4

  4: 5

  6: 4

  2: 1

  2.

  a) Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:

  3: 5 hay \({3 \over 5}\).

  Số bạn trai bằng \({3 \over 5}\)  số bạn gái.

  Số bạn gái bằng \({5 \over 3}\)  số bạn trai.

  b) Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

   

  Bài giải

  Số gà mái gấp 3 lần số gà trống

  Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3: 9 hay \({3 \over 9}\).

  Số gà trống bằng \({3 \over 9}\) số gà mái

  Số gà mái bằng \({9 \over 3}\) số gà trống.

  c) Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

   

  Bài giải

  Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

  Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6: 3 hay \({6 \over 3}\).

  Chiều dài bằng \({6 \over 3}\) chiều rộng.

  Chiều rộng bằng \({3 \over 6}\) chiều dài.

  3. 

  Tóm tắt

  Học sinh nữ có: 15 em

  Học sinh nam có: 17 em

  Bài giải

  a) Lớp có tất cả 32 học sinh.

  b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15: 32 hay \({{15} \over {32}}\).

  c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17: 15 hay \({{17} \over {15}}\)

  Bài tập cùng chuyên mục