Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấma)Tổng của hai số bằng …Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.Tỉ số của số bé và số lớn là ….Tổng số phần bằng nhau là….. phần.b)Tổng...

  1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm

  a)

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Tổng của hai số bằng …

  Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

  Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là ….

  Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

  b)

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Tổng của hai số bằng …

  Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

  Số bé được biểu thị là … phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là …

  Tổng số phần bằng nhau là … phần.

  2. Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là \({2 \over 3}\). Tìm hai số đó.

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng \({2 \over 5}\) số gạo tẻ.

  Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

  Bài giải:

  1. 

  a) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng của hai số bằng 35.

  Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

  Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là 3: 4 hay \({3 \over 4}\).

  Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

  b) Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng của hai số bằng 63.

  Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

  Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là 5: 4 hay \({5 \over 4}\).

  Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

  2. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 = 5 ( phần)

  Số bé là:

  \(45:5 \times 2 = 18\)

  Số lớn là:

  45 – 18 = 27

  Đáp số: Số bé: 18

               Số lớn: 27

  3. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 5 = 7 (phần)

  Số ki-lô-gam gạo nế cửa hàng bán đươc là:

  \(49:2 \times 7 = 14\) (kg)

  Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán đượclà:

  49 – 14 = 35 (kg)

  Đáp số: Gạo nếp 14kg

                Gạo tẻ 35kg

  BaitapSachgiaokhoa.com 

  Bài tập cùng chuyên mục