Câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)                                    = 12 × 20a) 8 × 5 × 9 = ………                   = ………                 ...

  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

  Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)            

                          = 12 × 20

  a) 8 × 5 × 9 = ………

                     = ………

                     = ………

  b) 6 × 7 × 5 = ………

                     = ………

                     = ………

  c) 6 × 4 × 25 = ………

                       = ………

                       = ………

  2. Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Trong hình bên có:

  Câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  A. 4 góc vuông

  B. 8 góc vuông

  C. 12 góc vuông

  D. 16 góc vuông

  Bài giải:

  1. 

  a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

                     = 40 × 9

                     = 360

  b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

                     = 30 × 7

                     = 210

  c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

                       = 6 × 100

                       = 600

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cách 1:

  Bài giải

  Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

  5 x 10 x 8 = (5 x 8) x 10

                 = 40 x 10

                 = 400 (sản phẩm)

  Đáp số: 400 sản phẩm

  Cách 2:

  Bài giải

  Số sản phẩm có trong một kiện hàng là:

  10 x 8 = 80 (sản phẩm)

  Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

  5 x 80 = 400 (sản phẩm)

  Đáp số: 400 sản phẩm

  3.

  Chọn đáp án D. 16 góc vuông

  Bài tập cùng chuyên mục