Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Tỉ số của hai số là \({3 \over 4}\). Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó2. Viết số thích hợp vào ô trống:Tổng159167213683780Tỉ số2: 32: 55: 78: 1112: 15Số bé     Số lớn     3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp đôi chiều rưỡi chiều...

  1. Tỉ số của hai số là \({3 \over 4}\). Tổng của hai số đó là 658. Tìm hai số đó

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Tổng

  15

  91

  672

  1368

  3780

  Tỉ số

  2: 3

  2: 5

  5: 7

  8: 11

  12: 15

  Số bé

   

   

   

   

   

  Số lớn

   

   

   

   

   

  3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp đôi chiều rưỡi chiều rộng. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

  Ta có sơ đồ:

  Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  3 + 4 = 7 (phần)

  Số bé là:

  \(658:7 \times 3 = 282\)

  Số lớn là:

  658 – 282 = 376

  Đáp só: Số bé là 282

               Số lớn là 376. 

  2. 

  Tổng

  15

  91

  672

  1368

  3780

  Tỉ số

  2: 3

  2: 5

  5: 7

  8: 11

  12: 15

  Số bé

  6

  26

  280

  576

  1680

  Số lớn

  9

  65

  392

  792

  2100

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, tổng só phần bằng nhau là:

  3 +2 = 5 (phần)

  Tổng của chiều dài, chiều rộng là:

  630: 2 = 315 (m)

  Chiều rộng là:

  \(315:5 \times 2 = 126\) (m)

  Chiều dài là:

  315 – 126 = 189 (m)

  Đáp số: Chiều dài 189m

  Chiều rộng 126m