Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:a)Tổng của 2 số bằng …Số lớn được biểu thị là …phần bằng nhauSố bé được biểu thị là … phần như thế.Tỉ số của số lớn và số bé là …Tổng số phần bằng nhau là … phầnb) Tổng của...

  1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Tổng của 2 số bằng …

  Số lớn được biểu thị là …phần bằng nhau

  Số bé được biểu thị là … phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là …

  Tổng số phần bằng nhau là … phần

  b) 

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Tổng của hai số bằng ….

  Số bé được biểu thị là… phần.

  Só lớn được biểu thị là …. phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là ….

  Tổng số phần bằng nhau là …. phần.

  2. Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

  3. Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2 

  Bài giải:

  1. 

  a) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng của 2 số bằng 12.

  Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

  Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là 3: 1 hay \({3 \over 1}\).

  Tổng số phần bằng nhau là 4 phần

  b) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Tổng của hai số bằng 21.

  Số bé được biểu thị là 1 phần.

  Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là 1: 2 hay \({1 \over 2}\)

  Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

  2. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

  2 + 1 = 3 (phần)

  Số xe bán được trong buổi sáng là:

  \(24:3 \times 2 = 16\) (chiếc xe)

  Số xe bán được trong buổi chiều là:

  24 – 16 = 8 (chiếc xe)

  Đáp số: Buổi sáng bán 16 chiếc xe

  Buổi chiều bán 8 chiếc xe

  3. 

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

  1 + 5 = 6 (phần)

  Số gà trống là:

  \(72:6 \times 1 = 12\) (con)

  Số gà mái là:

  72 – 12 = 60 (con)

  Đáp số: 12 con gà trống

  60 con gà mái