Câu 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tínha) 645 × (30 – 6 ) = ……………                           = ……………                           = …………… 278 × (50 – 9) = ……………                   ...

  1. Tính

  a) 645 × (30 – 6 ) = ……………

                             = ……………

                             = ……………

   278 × (50 – 9) = ……………

                          = ……………

                          = ……………

  b) 137 × 13 – 137 × 3 = ……………

                                    = ……………

                                    = ……………

      538 × 12 – 538 × 2 = ……………

                                    = ……………

                                    = ……………

  2. Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

  3. Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg, hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

  Bài giảng:

  1. Tính

  a) 645 × (30 – 6 ) = 645 × 30 – 645 × 6

                              = 19350 – 3870

                              = 15480

   278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

                         = 13900 – 2502

                         = 11398

  b) 137 × 13 – 137 × 3 = 137 × (13 – 3 )

                                  = 137 × 10

                                  = 1370

      538 × 12 – 538 × 2 = 538 × (12 – 2 )

                                  = 538 × 10

                                  = 5380

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cách 1:

  Bài giải

  Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

  340x 9 = 3060 (quyển vở)

  Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

  280x 9 = 2520 (quyển vở)

  Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

  3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

  Đáp số: 540 quyển vở

  Cách 2:

  Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

  340 – 280 = 60 (học sinh)

  Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

  9 x 60 = 540 (quyển vở)

  Đáp số: 540 quyển vở

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số tạ gạo một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô là:

  (480 – 50 ) x 50 = 21500 (kg)

                            = 215 (tạ)

  Đáp số: 215 tạ

  Bài tập cùng chuyên mục