Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:a)Hiệu của hai số bằng ….Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.Số bé được biểu thị là …. phần như thế.Tỉ số của số lớn và số bé là..........Hiệu số phần bằng nhau là … phần.b)Hiệu của hai số...

  1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

  a)

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng ….

  Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

  Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là……….

  Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

  b)

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng …

  Số bé được biểu thị là … phần bằng nhau.

  Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là …

  Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

  2. Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là \({5 \over 3}\). Tìm hai số đó.

  Ta có sơ đồ:

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết ràng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng \({3 \over 4}\) chiều dài đoạn thẳng CD.

  Bài làm:

  1. 

  a) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng 12.

  Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

  Số bé được biểu thị là 2 phần như thế.

  Tỉ số của số lớn và số bé là 5: 2 hay \({5 \over 2}\)

  Hiếu số phần bằng nhau là 3 phần.

  b) Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Hiệu của hai số bằng 8.

  Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

  Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế.

  Tỉ số của số bé và số lớn là 3: 4 hay \({3 \over 4}\)

  Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

  2. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

  5 – 3 = 2 (phần)

  Số lớn là:

  \(34:2 \times 5 = 85\)

  Số bé là:

  85 – 34 = 51

  Đáp số: Số lớn: 85

               Số bé: 5

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

  4 – 3 = 1 (phần)

  Đoạn đường AB là:

  \(2:1 \times 3 = 6\) (km)

  Đoạn đường CD là:

  6 + 2 = 8 (km)

  Đáp số: Đoạn đường AB 6km

              Đoạn đường CD 8km

  Bài tập cùng chuyên mục