Câu 1, 2, 3 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tính bằng hai cách theo mẫu:Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9)                       = 452 × 30 + 452 × 9                       = 13560 + 4068 = 17628          452 × 39 = 452 × (40 – 1 )                       = 452 × 40 + 452 × 1                       = 18080 -  452 = 17628a) 896 × 23 =...

  1. Tính bằng hai cách theo mẫu:

  Mẫu: 452 × 39 = 452 × (30 + 9)

                         = 452 × 30 + 452 × 9

                         = 13560 + 4068 = 17628

            452 × 39 = 452 × (40 – 1 )

                         = 452 × 40 + 452 × 1

                         = 18080 –  452 = 17628

  a) 896 × 23 = ………………

                   

    896 × 23 = ………………

                  

  b) 547 × 38 = ………………

                   

  0786547 × 38 = ………………

                 

  2. Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế?

  3. Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy một cây số ghi là: Hà Nội 1000km, khi đi qua cột cây đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cây số ghi: Thành phố Hồ Chí Minh 724km. Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 724km là bao nhiêu ki- lô –mét?

  Bài giải:

  1.

  a) 896 × 23 = 896 × (20 + 3)

                   = 896 × 20 + 896 × 3

                   = 17920 + 2688

                   = 20608

    896 × 23 = 896 × (24 – 1 )

                   = 896 × 24 – 896 × 1

                   = 211504 – 896

                   = 20608

  b) 547 × 38 = 547 × (30 + 8)

                    = 547 × 30 + 547 × 8

                    = 20786

  547 × 38 = 547 × (39 – 1)

                 = 547 × 39 – 547 × 1

                 = 21333 – 547

                 = 20786

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số ghế có trong nhà hát đó là:

  10 × 5 × 20 = 1000 (ghế)

  Đáp số: 1000 ghế

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Bạn Mai nhìn thấy cột ghi Hà Nội 1000 km tức là tại chỗ cột ghi đó đến Hà Nội còn 1000 km và từ đó về Thành phố Hồ Chí Minh còn 724km nữa. Vậy Mai đi từ Nam ra Bắc

  Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

  724 + 1000 = 1724 (km)

  Đáp số: 1724 (km)

  Bài tập cùng chuyên mục