Câu 1, 2, 3 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:a) 35 - 8            55 - 7               85 - 9                75 - 6b) 86 - 9            96 - 8      ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 35 – 8            55 – 7               85 – 9                75 – 6

  b) 86 – 9            96 – 8               66 – 7                76 – 9

  c) 47 – 9            27 – 8               78 – 9                48 – 9  

  2. Tìm x:

  a) x + 8 = 36                             b) 9 + x = 48

  c) x + 7 = 55

  3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1         

  2. 

  a) x + 8 = 36

             x = 36 – 8

             x = 28

  b) 9 + x = 48

             x = 48 – 9

             x = 39

  c) x + 7 = 55

            x = 55 – 7

            x = 48

  3. 

  Câu 1, 2, 3 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục