Câu 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Đặt tính rồi tính:a) 45 - 16             65 - 27              95 - 58                75 - 39b) 96 - 77             56 - 18      ...

  1.Đặt tính rồi tính:

  a) 45 – 16             65 – 27              95 – 58                75 – 39

  b) 96 – 77             56 – 18              66 – 29                77 – 48

  c) 57 – 49             68 – 39               88 – 29               55 – 19

  2. Số?

  Câu 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

  Bài giải

  1.

   Câu 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1     

  2.

  Câu 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                         

  3.

  Tóm tắt

  Bà                      : 65 tuổi

  Mẹ kém bà          : 29 tuổi

  Mẹ                      : …. tuổi?

  Bài giải

  Năm nay mẹ có số tuổi là:

  65 – 29 = 36 (tuổi)

  Đáp số: 36 tuổi

  Bài tập cùng chuyên mục