Câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:256075: 5369090: 6498479: 72. Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \({1 \over 8}\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?3. Tìm x:a) x × 5 = 106570                ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  256075: 5

  369090: 6

  498479: 7

  2. Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \({1 \over 8}\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

  3. Tìm x:

  a) x × 5 = 106570                                  b) 450906: x = 6 

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số ki–lô–gam thóc người ta đã lấy đi là:

  305080: 8 = 38135 (kg)

  Số thóc còn lại trong kho là:

  305080 – 38135 = 266945 (kg)

  Đáp số: 266945 (kg)

  3.

  a) x × 5 = 106570

            x = 106570: 5

            x = 21314

  b) 450906: x = 6 

                    x = 450906: 6

                    x = 75151

  Bài tập cùng chuyên mục