Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Tính bằng hai cách:a) (14 × 27 ):7 = ………………                         = ………………   (14 ×27 ): 7 = ………………                        = ………………                     ...

  1. Tính bằng hai cách:

  a) (14 × 27 ):7 = ………………

                           = ………………

     (14 ×27 ): 7 = ………………

                          = ………………

                          = ………………

  b) (25 ×24):6 = ………………

                        = ………………

  (25 ×24):6 = ………………

                   = ………………

                   = ………………

  2. Tình bằng ba cách

  (32 ×24): 4 = ………………

                      = ………………

  (32 ×24): 4 = ………………

                      = ………………

                      = ………………

  (32 ×24): 4 = ………………

                      = ………………

                      = ………………

  3. Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \({1 \over 6}\) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

  Bài giải:

  1.

  a) (14 ×27 ):7 = 387: 7

                           = 54

     (14 ×27 ): 7 = 14: 7 ×27

                          = 2  ×27

                          = 54

  b) (25 ×24):6 = 600: 6

                        = 100

  (25 ×24):6 =  25×24: 6

                    = 25×4

                    = 100

  2.

  (32 ×24): 4 = 768: 4

                       = 192

  (32 ×24): 4 = 32: 4×24

                       = 8×24

                       = 192

  (32 ×24): 4 = 32×24: 4       

                       = 32 ×6

                       = 192

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số mét vải cửa hàng đó bán được là:

  (30×6): 6 = 30 (m)

  Đáp số: 30 (m)

  Bài tập cùng chuyên mục