Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1


  1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):A, O, B là ba điểm thẳng hàng......... là ba điểm thẳng hàng......... là ba điểm thẳng hàng......... là ba điểm thẳng hàng......... là ba điểm...

  1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1


  A, O, B là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  3. a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

   

  A, O, C 

  ……………………             …………………

  ……………………             …………………

  ……………………             …………………

  b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  A, O, B là ba điểm thẳng hàng

  C, O, D là ba điểm thẳng hàng

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  ……… là ba điểm thẳng hàng

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

  a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên 

  A, O, C;                     

  M, O, N;

  D, O, B;

  A, P, D

  A, M, B

  P, O, Q;

  C, Q, B

  D, N, C 

   b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

  Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục