Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 18 - 9 =..... \cr & 17 - 9 =..... \cr & 16 - 9 =..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 15 - 6 =..... \cr & 15 - 7 =..... \cr & 15 - 8 =..... \cr} \)\(\eqalign{ &...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 18 – 9 =….. \cr
  & 17 – 9 =….. \cr
  & 16 – 9 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{& 15 – 6 =….. \cr & 15 – 7 =….. \cr & 15 – 8 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 7 =….. \cr
  & 12 – 8 =….. \cr
  & 13 – 9 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{& 11 – 6 =….. \cr & 14 – 6 =….. \cr & 11 – 3 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  42 – 18             71 – 25             60 – 37              83 – 55

  54 – 9               92 – 46              80 – 8               37 – 28

  3. Vẽ đường thẳng:

  a) Đi qua hai điểm M, N

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

  b) Đi qua điểm O

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

  c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 18 – 9 = 9 \cr
  & 17 – 9 = 8 \cr
  & 16 – 9 = 7 \cr} \)                                   \(\eqalign{& 15 – 6 = 9 \cr & 15 – 7 = 8 \cr & 15 – 8 = 7 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 7 = 4 \cr
  & 12 – 8 = 4 \cr
  & 13 – 9 = 4 \cr} \)                                   \(\eqalign{& 11 – 6 = 5 \cr & 14 – 6 = 8 \cr & 11 – 3 = 8 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1   

  3. Vẽ đường thẳng:

  a) Đi qua hai điểm M, N

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm một điểm p để M, N, P thẳng hàng

  b) Đi qua điểm O

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm 2 điểm C và D để C, O, D thẳng hàng.

  c) Đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

  Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

  Chấm thêm hai điểm E và H để A, E, B thẳng hàng và B, C, H thẳng hàng.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục