Câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:69104: 5660116: 2832570: 242. Tính giá trị của biểu thức:a) 12054: (45 + 37) = ………………                                = ………………b) 30284: (100 – 33) = ………………                   ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  69104: 56

  60116: 28

  32570: 24

  2. Tính giá trị của biểu thức:

  a) 12054: (45 + 37) = ………………

                                  = ………………

  b) 30284: (100 – 33) = ………………

                                   = ………………

  3. a) Viết số thích hợp vào ô trống: 

  Thời gian                                                      Số lượng

  Số ngày làm việc 

  Số lượng sản phẩm

  Tháng 4

  22

  4700

  Tháng 5

  23

  5170

  Tháng 6

  22

  5875

  Cả 3 tháng

   

   

  b) Viết tiếp vào ô trống:

  Trung bình mỗi ngày làm được…………….. sản phẩm.

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  a) 12054: (45 + 37) = 12054: 82

                                   = 147

  b) 30284: (100 – 33) = 30284: 67

                                     = 452

  3. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

  Thời gian                                                      Số lượng

  Số ngày làm việc 

  Số lượng sản phẩm

  Tháng 4

  22

  4700

  Tháng 5

  23

  5170

  Tháng 6

  22

  5875

  Cả 3 tháng

  67

  15745

  b) Viết tiếp vào ô trống:

  Trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm.

  Loigiaihay.com

  Bài tập cùng chuyên mục