Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:a) 380: 76495: 15765: 27b) 9954: 4224662: 5934290: 162. Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mõi can chứa 20 l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở...

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 380: 76

  495: 15

  765: 27

  b) 9954: 42

  24662: 59

  34290: 16

  2. Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mõi can chứa 20 l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu?

  3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  1. a)

  Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  b)

  Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số dầu mà xe thứ nhất chở là:

  27 × 20 = 540 (l)

  Số dầu mà xe thứ hai chở được là:

  540 + 90 = 630 (l)

  Số thùng dầu mà xe thứ hai chở được là:

  630: 45 = 14 (thùng)

  Đáp số: 14 thùng

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục