Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:5974: 5831902: 7828350: 472. Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi?3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo...

  1. Đặt tính rồi tính:

  5974: 58

  31902: 78

  28350: 47

  2. Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi?

  3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  2.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài giải

  Số tiền mà phải trả cho mỗi cái bút bi là:

  78000: 26 = 3000 (đồng)

  Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là:

  3000 – 200 = 2800 (đồng)

  Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là:

  98 000: 2800 = 35 (cái)

  Đáp số: 35 cái

  3.

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục