Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh: 2. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:  3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng: Bài giải1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh: 2....

  1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh:

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  2. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

   Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

   

  3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh:

   Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp:

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

  Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục