Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp: 2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 (có 31 ngày):b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ………………- Tháng 5 có……....

  1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp:

   Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 (có 31 ngày):

  Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

  – Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ………………

  – Tháng 5 có……. Ngày thứ bảy. Đó là các ngày: …………………

  – Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

  Thứ ba tuần trước là ngày……………………

  Thứ ba tuần sau là ngày ……………………

  3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

  Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

   

  Bài giải

  1.

   Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  2. a)

  Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

  – Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

  – Tháng 5 có 5 ngày thứ bảy. Đó là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

  – Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

  Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5.

  Thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

  3.

   Câu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài tập cùng chuyên mục