Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14


  1.Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):a)               Bài giải.............................b)                 Bài giải...............................2.Một con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét?            Bài...

  1.Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):

  a)      

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

          Bài giải

  ………………………..

  b)      

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

            Bài giải

  ………………………….

  2.Một con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

             Bài giải

  …………………………..

  3.Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

                                      Bài giải

  a)     Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là:

  …………………………… 

  b)     Các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng là:

  …………………………… 

   

  Giải

  1.Tính độ dài đường gấp khúc (theo hình vẽ):

  a)      

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

  Bài giải

              Độ dài đường gấp khúcABC:

                   \(10 + 12 = 22\) (dm)

                                      Đáp số: 22dm

  b)      

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

  Bài giải

  Độ dài đường gấp khúc MNPQ:

                \(8 + 9 + 10 = 27\) (dm)

                           Đáp số:27 dm

  2.Một con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

               Bài giải

  Đoạn đường con ốc sên phải bò là:

                \(68 + 12 + 20 = 100\) (cm)

                              Đáp số: 100 cm

  3.

  Câu 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 14 

  a)     Các đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là:

  Đường gấp khúc ABCD, BCDE.

  b)     Các đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là:

  Đường gấp khúc ABC, BCD, CDE.

  Bài tập cùng chuyên mục